Όροι κλήρωσης της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

1. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε», (εφεξής η «Εταιρία»), του ομίλου «S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε», της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΕ», καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να αποστείλουν τον κωδικό ΕΚ1 με ένα γραπτό SMS μήνυμα από κινητό τηλέφωνο στον αριθμό 4578 μέχρι και την 27/11/2005 ώρα 23:59. Ο συμμετέχων θα χρεώνεται για την αποστολή του μηνύματος SMS με ποσό ενός (1) Ευρώ ανά αποστελλόμενο γραπτό μήνυμα πλέον ΦΠΑ. Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και εντός 15 λεπτών από την αποστολή του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται ότι πρέπει να στείλει το ονοματεπώνυμο του με SMS στο ίδιο νούμερο. Αφού το στείλει, θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται ότι συμμετείχε με επιτυχία στο διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να διαγωνιστεί όσες φορές αυτός επιθυμεί. Δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα θα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει σταλεί το
SMS μήνυμα.

3. ΚΛΗΡΩΣΗ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 19/11/05 έως την 27/11/05 και οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση. Συγκεκριμένα, την επομένη ημέρα στις 28/11/2005, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής «Random Number Generator» της εταιρίας «Amaze», στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό μέχρι την 27/11/2005. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 4 νικητές και 4 αναπληρωματικοί. Οι πρώτοι 2 νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν ο κάθε ένας από ένα φουσκωτό σκάφος τύπου ΥΑΜ 250Τ μαζί με εξωλέμβια F2,5AMHS. Ενώ οι επόμενοι 2 θα κερδίσουν από μία στολή θαλάσσιου sport - Yamaha shorty, στον κάθε ένα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή συντομεύσει το διαγωνισμό, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει έγκαιρα την ιστοσελίδα http://www.yamaha-motor.gr

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα ονόματα των νικητών και αναπληρωματικών θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα http://www.yamaha-motor.gr...καθημερινά από 28/11/05 έως 15/12/05. Η εμφάνιση των ονομάτων στην ιστοσελίδα http://www.yamaha-motor.gr θα αποτελεί και τον τρόπο ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της κλήρωσης και το αποτέλεσμα αυτής. Η Εταιρία θα καταβάλει προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών και αναπληρωματικών με τηλεφωνική κλήση. Η παράδοση των δώρων, (είτε στους νικητές είτε, κατά περίπτωση, στους αναπληρωματικούς), θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα
http://www.yamaha-motor.gr
.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

Για την περίπτωση που οι νικητές δεν προσέλθουν να παραλάβουν τα δώρα τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τα δώρα αυτομάτως θα δικαιούνται οι αναπληρωματικοί νικητές και καμία απολύτως αξίωση δεν θα έχουν οι πρώτοι νικητές. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραληφθούν τα δώρα ούτε και από τους αναπληρωματικούς έως και έναν μήνα μετά από κάθε ανακοίνωση, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τα δώρα. Για να παραλάβουν τα δώρα τους οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν όταν και όπου τους ζητηθεί από την Εταιρία τη SIM κάρτα, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και κέρδισαν τα δώρα τους, καθώς και την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους. Στην περίπτωση που κάποιος νικητής είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο κηδεμόνας του προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα.

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, να αναβάλει ή και να ματαιώσει την κλήρωση κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας της http://www.yamaha-motor.gr. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής και δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και παράδοση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η εταιρία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην παρούσα κλήρωση, με αποκλειστικό σκοπό να τους ενημερώσει για μελλοντικές προωθητικές της ενέργειες, που θα διενεργούνται, είτε από την ίδια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου δύναται να διορίσει αυτή, υπό τις προϋποθέσεις και με τη τήρηση των διατάξεων του ν. 2742/1997 για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από την ανωτέρω εταιρία, οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση,
την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους, που τηρούνται σε Αρχείο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


επιστροφή