SELECT * FROM apologismoi WHERE apologismoi.id=#id# SELECT * FROM apologismoi ORDER BY id ASC#newTitle#


Επιλέξτε άλλο Έτος
#Getapol.text#